Số CB-CC-VC toàn trường: 140/109 nữ

Cán bộ quản lý: 03/01 nữ

Giáo viên: 125/100 nữ

Nhân viên: 12/08 nữ.

Năm học 2022-2023: Số CB-CC-VC toàn trường: 94/75 nữ

Cán bộ quản lý: 03/01 nữ

Giáo viên: 84/69 nữ

Nhân viên: 07/05 nữ.